ગુજરાતનો ઇતિહાસ

1.0

ગુજરાત ભારતના પશ્ચિમ કિનારે આવેલું છે. જેનો ઉત્તર સીમા પાકિસ્તા,ન અને રાજસ્થારન સાથે પૂર્વ સીમા મધ્યાપ્રદેશ સાથે, દક્ષિણ સીમા મહારાષ્ટ્ર , કેન્દ્રશશાસિત પ્રદેશ દિવ, દમન, દાદરા અને નગર હવેલી અને પૂર્વ અને દક્ષિણ સીમા અરબી મહાસાગર સાથે જોડાયેલી છે.
0/5 No votes
Version
1.0
Updated
October 5, 2019
Requirements
4.0.3 and up
Size
3.5M
Get it on
Google Play

Report this app

Description

ગુજરાત ભારતના પશ્ચિમ કિનારે આવેલું છે. જેનો ઉત્તર સીમા પાકિસ્તા,ન અને રાજસ્થારન સાથે પૂર્વ સીમા મધ્યાપ્રદેશ સાથે, દક્ષિણ સીમા મહારાષ્ટ્ર , કેન્દ્રશશાસિત પ્રદેશ દિવ, દમન, દાદરા અને નગર હવેલી અને પૂર્વ અને દક્ષિણ સીમા અરબી મહાસાગર સાથે જોડાયેલી છે.

ગુજરાત : રાજ્યનું નામ ગુજરાત ગુજ્જર, પરથી પડેલ છે. જેમણે ઇ.સ. ૭૦૦ અને ઇ.સ. ૮૦૦ દરમિયાન અહીં રાજ કર્યું હતું.

:: એપ ના અગત્યના મુદ્દા ::

– પ્રાચીન ઇતિહાસ
– મધ્યચકાલીન આક્રમણો
– અદ્યતન પદ્ધતિનો પ્રભાવ
– મહાગુજરાત આંદોલન
– રાજકીય વ્યવસ્થા

tags: ગુજરાત વિષે, About Gujarat,History of Gujarat, A Brief History of Gujarat, information about gujarat

Images